Allmänna villkor

Dessa villkor är grunden till våra leveranser om inte annat avtalats.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för de i leveransen ingående delarna, t.ex. programvaror och bilder, kvarstår alltid på respektive upphovsrättsinnehavare.

Beställaren garanterar gentemot AF Teknik att beställaren genom anställda och andra genom beställarens försorg och medverkande har förvärvat eventuella upphovsrätter och andra immateriella rättigheter till allt material som ligger till grund för produktionen och har rätt att exklusivt upplåta dessa till AF Teknik.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 10 dagar netto om ingen annan skriftlig överenskommelse träffats. Lagstadgad moms tillkommer på alla våra priser. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta + 10 procentenheter.

Om det kommer till AF Tekniks kännedom, eller på annat sätt visar sig, att beställarens ekonomiska förhållanden är sådana att skäl finns att anta att betalning inte kommer att ske i rätt tid, har AF Teknik rätt att avbryta produktionen eller på leveransdagen hålla inne prestationen i avvaktan på att beställaren ställer fullgod säkerhet. Underlåter beställaren att göra detta utan dröjsmål får AF Teknik häva avtalet och till omgående betalning fakturera för redan erlagd tid och andra kostnader.